СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2

Градење на свест и способности на граѓанското општество за неговата улога во подобрувањето на политики и практики и унапредување на вклученоста на засегнатите страни во мониторирање и осигурување на квалитет во ПОВЗ

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

Градење на свест и способности на граѓанското општество за неговата улога во подобрувањето на политики и практики и унапредување на вклученоста на засегнатите страни во мониторирање и осигурување на квалитет во ПОВЗ преку:

  • Организирање на 8 регионални презентации заради информирање и подигање на свеста кај граѓанскиот сектор, носителите на локални политики и установите за ПОВЗ.
  • Организирање на студиска посета во Земја членка на ЕУ (Холандија) во која граѓанскиот сектор е оспособен за активно следење и подобрување на квалитетот / одговорен за спроведување на Рамката на ЕУ за осигурување квалитет во ПОВЗ.
  • Организирање на 2 тридневни обуки за граѓански организации и претставници на системот за ПОВЗ и градинки, со цел стекнување компетенции за примена на Рамката на национално или локално ниво.

Воспоставување на платформа Пријатели на ПОВЗ/РДР, во која ќе членуваат стручни и надлежни лица, граѓанскиот сектор и други засегнати и заинтересирани страни, и поддршка за меѓународно врмежување.

ПАРТНЕРИ на ECEC

       eu za tebe     eu flag      
  Надеж     mutant