ОПШТА ЦЕЛ

Целта на Проектот е да придонесе кон тековните програми и реформи за интеграција во Европската Унија, преку зајакнување на компетенциите и учеството на граѓанското општество во осигурување на рамноправност и квалитет во предучилишното образование, воспитание и згрижување (ПОВЗ), преку воведување на инструментот на ЕУ за осигурување на квалитет во предучилишното образование, воспитание и згрижување (Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care, 2014 - Предлог клучни начела за Рамка на квалитет за предучилишно образование, воспитание и згрижување) и воедно промовирање на демократското учество на граѓанското општество во мониторирањето на процесите на подобрување на пристапот до квалитетно ПОВЗ.

ecc opshta cel

ПАРТНЕРИ на ECEC

       eu za tebe     eu flag      
  Надеж     mutant