Shpallje për ndarjen e bursave për fëmijët me aftësi të kufizuara të cilët do të ndjekin klasën e parë në vitin shkollor 2021/2022

Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas Hapi” bashkë me Shoqatën për Promovim dhe Zhvillim të Shoqërisë Gjithëpërfshirëse “Inkluziva” dhe Shoqatën për Ofrim të Shërbimeve Personave me Aftësi të Kufizuar “Handimak” e realizon Projektin “Bëhu IN, Bëhu Inkluziv, Bëhu i Gjithëpërfshirë”, në bashkëpunim me Ministrinë për Arsim dhe Shkencë dhe Byronë për Zhvillimin e Arsimit, dhe me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian. Projekti ka për qëllim të sigurojë përfshirje të plotë dhe të barabartë të fëmijëve me aftësi të kufizuar në shkollat e rregullta fillore të cilat rriten në mjedise të sigurta që janë të hapura dhe me qasje për të gjithë fëmijët si dhe të angazhuara për të siguruar edukim cilësor për fëmijët me nevoja të ndryshme arsimore. 

Një nga aktivitetet kryesore të Projektit është ndarja e bursave për fëmijët me aftësi të kufizuara, qëllimi i të cilit është mbështetja e familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuara në tejkalimin e kostove që lidhen me arsimimin e tyre, materialet shkollore, pajisjet e specializuara, aktivitetet jashtëshkollore, asistentët për ndihme/arsim, harxhimet për terapi, harxhime transporti dhe nevoja tjera specifike të ngjashme, dhe në të njëjtën kohë të mbështesë procesin e regjistrimit proaktiv dhe të intensifikuar të nxënësve me aftësi të kufizuara në shkollat ​​e rregullta. 

Gjatë vitit shkollor 2020/2021, projekti siguroi 322 bursa për fëmijë me aftësi të kufizuara të cilët ndoqën mësimin rregullisht. Projekti do të vazhdojë të mbështesë këta bursistë por edhe do të mundësojë bursa shtesë për 150 nxënës me aftësi të kufizuara të regjistruar në klasën e parë të vitit shkollor 2021/2022 e që i plotësojnë kriteret e shënuara më poshtë. Shuma e bursës mujore do të jetë 50 Eur në kundërvlerë të denarit dhe e njejta do të ndahet për 10 muaj, nga Shtatori i vitit 2021 deri në Qershor të vitit 2022. Mbajtja e bursës për vitin e ardhshëm shkollor varet nga rregullsia e nxënësit në shkollë dhe kalimi i suksesshëm në klasën tjetër, për çka shfrytëzuesit do të duhet të dorëzojnë lista evidentuese për mbarimin e suksesshëm të tremujorit, gjysëmvjetorit dhe fundvitit shkollor.   

Përfshirja dhe rregullsia në mësim janë jetike për mbajtjen e bursës. Pritshmëritë për regullsinë e nxënësve me aftësi të kufizuara dhe manyra e pjesëmarrjes së tyre në mësim (në distancë apo me prani fizike) do të varen nga rekomandimet e përgjithshme për zhvillimin e procesit mësimor që do të miratojë Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në mënyrë që për fëmijët të sigurohet siguri maksimale nga KOVID-19.

Mjetet e bursave do t'i paguhen prindit / kujdestarit të nxënësit.

Mundësi për të aplikuar kanë fëmijët që plotësojnë kriteret themelore në vijim:

 • Të jenë fëmijë me aftësi të kufizuar të cilët në vitin shkollor 2021/2022 do të regjistrohen në klasën e parë,
 • Të kenë dokumentacion për llojin dhe shkallën e aftësisë së kufizuar (konstatim dhe mendim dhe/ose konstatim nga eksperti për vlerësimin e funkcionalitetit, aftësisë së kufizuar dhe të shëndeti),
 • Të obligohen për ndjekjen e rregullt të mësimit, varësisht nga mundësitë individuale dhe në pajtim me rekomandimet për ndjekjen e sigurtë të mësimit në kushte të pandemisë KOVID-19,
 • Të mos jenë përfitues të ndonjë burse të dhënë nga institucion apo kompani tjetër,
 • Prindi/Kujdestari që aplikon në emër të kandidatit për bursë të mos jetë i privuar nga e drejta prindërore.

Për definimin e një fëmije me aftësi të kufizuar shfrytëzohet kuptimi i aftësisë së kufizuar i përcaktuar në Rregulloren e vlerësimit të llojit dhe shkallës së aftësisë së kufizuar të personave në zhvillimin mendor dhe fizik[1] dhe ka të bëjë me:

 • Personat me shikim të dëmtuar (me shikim të dobët dhe të verbër)
 • Personat me dëgjim të dëmtuar (me dëgjim të dobët dhe të shurdhër)
 • Personat me pengesa të zërit, të folurit dhe gjuhësore
 • Personat me pengesa në zhvillimin fizik
 • Personat me pengesa në zhvillimin mendor (të lehtë, të moderuar, të rëndë dhe të thellë)
 • Personat me autizëm dhe çrregullime tjera pervazive në zhvillim
 • Persona me më tepër lloje të aftësisë së kufizuar (persona me pengesa të kombinuara në zhvillim).


Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

 • Аplikacioni për bursë nga projekti “Bëhu IN, bëhu INkluziv, bëhu i gjithëpërfshirë”. Aplikacionin mund ta zbritni KËTU, dhe atë duhet ta plotësoni dhe ta nënshkruani.
 • Vërtetimi prej shkollës si nxënës i rregullt në klasën e parë apo të dytë në vitin shkollor 2021/2022, me vulë dhe nënshkrim nga shkolla.
 • Dokumentacioni për llojin dhe shkallën e aftësisë së kufizuar (konstatim dhe mendim dhe/ose konstatim nga ekspert për vlerësim funkcionalitetit, aftësisë së kufizuar dhe shëndetit).
 • Çertifikata e lindjes për nxënësin.

Në rast se në konkurs paraqiten më shumë se 150 nxënës që plotësojnë kriteret themelore, përparësi do t'u jepet atyre fëmijëve me aftësi të kufizuara të cilët:

 • Do të regjistrohen në klasën e parë në paralelet e rregullta respektivisht në shkollat e rregullta fillore
 • Fëmijët e prindërve vetëmbajtës
 • Fëmijët me një apo dy prindër të papunësuar
 • Fëmijët nga familje me të ardhura në nivel të rrogave minimale
 • Fëmijët e vendosur në familje kujdestare
 • Fëmijët që vijnë nga familje me shumë fëmijë
 • Fëmijët që kanë një anëtar tjetër me aftësi të kufizuar në familjen e ngushtë

Përveç kësaj, për shkak të përfaqësimit shumë të ulët të vajzave me aftësi të kufizuara në institucionet arsimore, krahasuar me djemtë me aftësi të kufizuara, vajzat do të kenë përparësi në dhënien e bursave[2]. Projekti, njëkohësisht mban të drejtën e vendosjes së kritereve shtesë të arsyeshme për seleksionimin e bursistëve në rast të numrit më të madh të aplikacioneve apo kandidatëve që plotësojnë kriteret themelore të sipërshënuara apo kriteret shtesë.  Me kërkesë të projektit, vërtetësia e të dhënave të shënuara në aplikacion do të duhet të verifikohet nga dokumente shtesë.

Dokumentet duhet të dorëzohen më së voni deri me 30 Shtator 2021 (e ejte), ora 16.00 deri te njëra nga organizatat në vijim:

 • deri te Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas hapi” në Partizanski Odredi 72а (mezanin), Shkup, personalisht prej ora 8 deri 16, përmes postës (për aplikacionet e dërguara me postë, si dorëzim do të llogaritet koha e dërgimit të aplikacionit), ose të skenuara në e-mail adresën vijuese: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.,
 • deri te Shoqata për promovim dhe zhvillim të shoqërisë inkluzive “Inkluziva”, Rr. Pionerska 29 1/1, 1300 Kumanovë (pranë Laboratorit DR. Stojamnovski) , personalisht prej ora 08:30 deri 16:30, përmes postës ose të skanuara në e-mail adresën vijuese: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • deri te Shoqata për ofrim të shërbimeve personave me aftësi të kufizuar “Handimak”, Rr. Braqa Miladinovi 402; А2 1/2, 1200 Tetovë (përballë shkollës Tekstile) , personalisht prej ora 08:30 deri 16:30, përmes postës ose të skanuara në e-mail adresën vijuese: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Për rezultatet e konkursit, kandidatët do të informohen përmes postës elektronike (në adresën e shënuar në aplikacion)

Për çdo informatë plotësuese na kontaktoni në: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ose në 072 307 326.

Informatë e rëndësishme:

Familjet e kandidatëve të cilët do të fitojnë bursën nuk e humbin të drejtën e ndihmës minimale të garantuar në pajtim me Nenin 4 nga “Rregullorja për mënyrën e realizimit të drejtës për ndihmën e garantuar minimale...” (Gazeta zyrtare e RMV, nr. 109 nga 28.5.2019)[3]: Gjatë realizimit dhe shfrytëzimit të ndihmës së garantuar minimale bursat nuk konsiderohen si të ardhura.

Telefonat për informata plotësuese ose për marëveshje për dorëzimin e dokumentave:

Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas hapi”  - 072 307 326.
Shoqata për promovim dhe zhvillim të shoqërisë inkluzive “Inkluziva”- 076 279 663.
Shoqata për ofrim të shërbimeve personave me aftësi të kufizuar “Handimak” - 070 256 926.

[1] sipas Gayetës Zyrtare të Republikës së Maqedonisë nr. 172 të 12.09.2016, me qasje në http://www.slvesnik.com.mk/Issues/fb7e5c35ab144f3eb7d9840f876ca818.pdf
[2] Do të merret parasysh përfaqësimi i barabartë gjinor i fëmijëve bursistë, dmth 50% e mbajtësve të bursave do të jenë vajza.
[3] http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2019pravilnici/30.5-%20ostvaruvanje%20na%20garantirana%20paricna%20pomos.pdf

ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието