Поддршка на организации

Во рамки на Проектот „Зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование“ постојано се споделуваат информации и ресурси кои би ги зголемиле капацитетите на локалните организации кои се насочени кон подобрување на социо-економските услови на Ромите и нивно образование.