Јавен повик за набавка на нагледни средства, училишен прибор, училишен мебел, материјали за училишен двор и хол, детски маички и капи, лотус перници

1. Објавa број: EUD/FOKI/EDU/2171
2. Финансирање: Проект „Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во основното образование“ финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија
3. Нарачател: Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“
4. Корисници на набавката: 28 училишта од Република Северна Македонија

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

5. Опис на набавката:
Предмет на набавката е испорака, инсталација, одржување во и вон гарантен рок и сервис обезбеден од страна на понудувачот на нагледни средства, училишен прибор, училишен мебел, материјали за училишен двор и хол, детски маички и капи, лотус перници, дадени во шест целини.

6. Име на целината (комплетната документација се добива согласно Точка 15.)
Целина 1: Нагледни средства
Целина 2: Училишен прибор
Целина 3: Училишен мебел
Целина 4: Материјали за училишен двор и хол
Целина 5: Детски маички и капи
Целина 6: Лотус перници


УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО

7. Подобност и правила на потекло

Понудувачи можат да бидат трговски фирми од Република Северна Македонија (во понатамошниот текст РСМ) и од странство кои целосно, квалитетно и навремено ги имаат исполнето евентуалните поранешни обврски кон Фондацијата „Чекор по чекор“ и Фондацијата Отворено општество - Македонија.

Земјите кои согласно правилата на донаторот на средствата имаат предност како земји на потекло се: Земјите членки на ЕУ, Велика Британија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија, Црна Гора, Турција и Република Северна Македонија.

За СИТЕ Целини ќе се прифаќаат ИСКЛУЧИВО производи на фирми со седиште и место на производство исклучиво во наведените земји. Седиштето на производителот ќе се докажува со официјална писмена изјава, а земја на производство со сертификат добиен при увоз кој е прифатен како валиден и во процесот на царинење во РС Македонија (Еур 1, фактура со наведени земји на потекло и сл.); за производи произведени во МК со изјава од производителот.

8. Основа за исклучување
Понудувачите мора да обезбедат изјава дека не се во ситуација наведена во првиот дел на Точка 7.

Одвоена изјава не е потребна, туку се пополнува во самиот Образец за понуда, во делот Изјава согласно барањата на тендерот.

9. Број на понуди
Еден понудувач може да даде само целосна понуда за целината. Секоја целина е предмет на еден договор и спецификацијата дадена во неа е неделива. Понудувачот е должен да ги понуди сите ставки на зададената целина. Во ниеден случај некомплетни понуди за поедина целинa нема да бидат разгледувани.

10. Банкарска гаранција за обезбедување на понудата (Тендерска гаранција)
Понудувачите НЕ ТРЕБА да достават Банкарска гаранција за обезбедување на понудата (Тендерска гаранција).

11. Гаранции
На успешниот понудувач ќе му биде побарано да обезбеди Гаранција за добро извршување на работите во вредност од 10% од вредноста на договорот изразена во МКД. Истата (со текст како што е даден во примерот) мора да биде доставена најдоцна 10 дена откако понудувачот ќе го прими потпишаниот договор од страна на Нарачателот. Ако понудувачот не го направи тоа во овој период тогаш договорот ќе биде поништен, а постапката ќе биде повторена со следниот најповолен понудувач. Оваа гаранција нема да се бара од оние понудувачи кои ќе бараат плаќање по целосно извршени работи и извршен технички прием.

12. Валидност на понудата
Понудите мора да останат валидни 90 дена по крајниот рок за поднесување на истите.

13. Краен рок на извршување
40 дена по потпишувањето на договорот.


КРИТЕРИУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА И ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ

14. Бодување и критериуми

  • 55% (од вкупните бодови) = Цена.

  • 15 % (од вкупните бодови) = Комплетност на понудата. Понудата е комплетна ако ги содржи сите барани позиции и сите се со бараното потекло. Понудите за Целина 1 и 2 во кои не се понудени повеќе од ТРИ позиции со производи со потекло од наведените земји во точка 7, нема да бидат разгледувани. Понудите за Целина 3, 4, 5 и 6 ќе се разгледуваат само ако се комплетни.

  • 15% (од вкупните бодови) = Квалитет на изработка, издржливост (трајност) и безбедност за животната средина.

  • 10 % (од вкупните бодови) = Начин на плаќање и рок на испорака.

  • 5 % (од вкупните бодови) = Референци на понудувачот и евентуално поседување на ISO сертификат за соодветната дејност.

КОНКУРИРАЊЕ

15. Како да ја набавите комплетната документација

Сите прашања во врска со тендерот треба да се испраќаат исклучиво по писмен пат на адреса на Фондација „Чекор по чекор“, а по електронска пошта на: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (со наведување на бројот на објавата од Точка 1), најдоцна 3 работни дена пред истек на крајниот рок за поднесување понуди даден во Точка 16. Фондација „Чекор по чекор“ ќе одговори на прашањата на ист начин, најдоцна 2 работни дена пред истиот рок.

16. Краен рок за поднесување на понудите
Заинтересираните понудувачи своите понуди (ЕДЕН ОРИГИНАЛ НА ХАРТИЈА) треба да ги достават во затворен и запечатен коверт со напомена „Понуда бр. EUD/FOKI/EDU/2171, на рака или по курирска пошта на следнава адреса:
Фондација „Чекор по чекор“, бул. „Партизански одреди 72а (мезанин), 1000 Скопје, РСМ

За понудите испратени по пошта како време на поднесување ќе се смета времето на пристигнување на пратката на адреса на Фондација „Чекор по чекор“, а НЕ времето на предавање на пратката во пошта.

Краен датум за достава на понудите: најдоцна до понеделник, 09.08.2021 год. до 12.00 часот.

17. Понудите добиени по назначениот рок нема да бидат земени предвид.
Јавно отворање на понудите нема да има!

PARTNERS

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Надеж EU DIC Биро за развој на образованието