Линкови

Доколку сте заинтересирани за повеќе информации за активностите и услугите на некоја од организациите/ институциите подолу, директно кликнување на насловот ќе ве одведе на соодветната официјална интернет страница/ социјална мрежа.  

Делегација на Европската Унија во Република Македонија

Центар за социјални иницијативи „Надеж“

Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“

Министерство за образование и наука на Република Македонија 

Министерство за труд и социјална политика на Република Македонија

Декада на Ромите - МТСП

Општина Шуто Оризари 

Општина Ѓорче Петров 

Основно училиште „Браќа Рамиз Хамид“ - Шуто Оризари 

Основно училиште „Страшо Пинџур“ - Ѓорче Петров 

Детска градинка „8-ми Април“ - Шуто Оризари  

Детска градинка „Росица“ - Ѓорче Петров 

Меѓународна асоцијација „Чекор по чекор“

Меѓународна мрежа на практичари за ран детски развој на деца Роми - REYN

Фондации Отворено општество

Фонд за образование на Роми - REF 

Втор извештај за малцинства и дискриминација во ЕУ на Европската агенцијата за фундаментални права

Надеж