ОБЈАВА ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА УЧИЛИШТА ЗА ПРОЕКТОТ „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“

ФОНДАЦИЈАТА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ ОБЈАВУВА НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА СЕНЗОРНА СОБА, АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА, ЕДУКАТИВНИ И ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И  РЕХАБИЛИТАЦИСКО-РЕКРЕАТИВНА ОПРЕМА,  ОПРЕМА ЗА ДЕТСКИ ИНКЛУЗИВНИ ИГРАЛИШТА И ОПРЕМА ЗА НАДВОРЕШНИ/ВНАТРЕШНИ СЕНЗОРНИ ГРАДИНИ/КАТЧИЊА

1. Објавa број: БИДИ ИН - 2022/1
2. Финансирање: Проект „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди Инклудиран“ финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, Министерството за образование и наука и други донатори (понатаму само Проектот)
3. Нарачател: Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ (понатаму само Фондацијата)
4. Корисници на опремата: 18 основни училишта од Република Северна Македонија

 

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

5. Опис на набавката:

Предмет на набавката е испорака, инсталација, одржување во и вон гарантен рок и сервис обезбеден од страна на понудувачот на опрема за сензорна соба, асистивна технологија, едукативни и дидактички материјали и рехабилитациско-рекреативна опрема,  опрема за детски инклузивни игралишта и опрема за надворешни/внатрешни сензорни градини/катчиња, дадени во три целини.

6. Име на целината (комплетната документација се добива согласно долунаведените барања)

Целина 1: Опрема за сензорна соба, асистивна технологија, едукативни и дидактички материјали и рехабилитациско-рекреациска опрема
Целина 2: Опрема за детски инклузивни игралишта
Целина 3: Опрема за надворешни/внатрешни сензорни градини/катчиња

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО

7. Подобност и правила на потекло

(1) Понудувачи можат да бидат трговски фирми од Република Северна Македонија (во понатамошниот текст РСМ) и од странство. Оние фирми со кои Фондацијата има претходно соработувано мора целосно, квалитетно и навремено да ги имаат исполнето евентуалните поранешни обврски.

Воедно, понудувачите не смеат да се најдат во ниту една од следниве ситуации:

 • да се во стечај, неликвидни или во постапка на ликвидација, каде со нив управуваат стечаен управник или суд, односно се во договор со доверители,
 • да се суспендирани нивните деловни активности,
 • со конечна пресуда или конечна административна одлука да е утврдено дека ги прекршиле своите законски обврски за плаќање даноци или придонеси,
 • со конечна пресуда или конечна административна одлука е утврдено дека се виновни за сериозни повреди на законските или етичките стандарди на професијата, и
 • да ги нарушуваат етичките стандарди на професијата со стапување во договор со други економски оператори со цел нарушување на конкуренцијата.

(2) Воедно понудувачите треба да бидат во состојба, односно да поседуваат доволни финансиски, технички и кадровски капацитети за да ги исполнат барањата од соодветната целина/соодветните целини на која/кои се пријавуваат.

Седиштето на производителот ќе се докажува со официјална писмена изјава, а земја на производство со сертификат добиен при увоз кој е прифатен како валиден и во процесот на царинење во РС Македонија (Еур 1, фактура со зацрнети влезни цени, во која се наведени земји на потекло, заверена од извозната царина или сл.). За производи произведени во РСМ се доставува изјава од производителот. Земјата на потеклото односно производство на производите е услов кој ќе се докажува со официјална писмена изјава или со оригинално пакување од чиј печатен опис е очигледно потеклото односно производството. Доколку ваков податок на пакувањето нема или е нејасен и општ (на пример Произведено во ЕУ или сл.) ќе се смета дека не е произведено во земјите кои имаат предност при бодувањето. За таа цел, Фондацијата го задржува правото да побара на увид примероци од понудени артикли за да се увери во оригиналноста на пакувањето.  Овие документи не треба да се достават во понудата, туку ќе се достават од најуспешниот понудувач пред испорака и ќе бидат услов за исплата.

8. Основа за исклучување
Понудувачите мораат да изјават дека не се во ситуација наведена во првиот дел на Точка 7 (1) и дека ги исполнуваат барањата од Точка 7 (2), што се прави со пополнување на самиот Образец за понуда, во делот Изјава согласно барањата на тендерот.

9. Број на понуди
Еден понудувач може да даде целосна понуда за една, повеќе или за сите целини. Секоја целина е предмет на посебен договор и спецификацијата дадена во неа е неделива. Понудувачот е должен да ги понуди сите ставки на зададената целина. Некомплетни понуди за поединечната целина нема да бидат разгледувани.

10. Гаранции
Понудувачите НЕ ТРЕБА да достават Банкарска гаранција за обезбедување на понудата (Тендерска гаранција).

На успешниот понудувач може да му биде побарано да обезбеди Гаранција за добро извршување на работите во вредност од 10% од вредноста на договорот, изразена во МКД. Во ваков случај, истата (со текст како што е даден во примерот) мора да биде доставена пред потпишување на договорот од страна на Нарачателот. Ако понудувачот не го направи тоа во овој период тогаш договорот ќе биде поништен, а постапката ќе биде повторена со следниот најповолен понудувач. Оваа гаранција ќе се побара САМО од оние понудувачи кои ќе побараат авансно плаќање.

11. Валидност на понудата
Понудите мора да останат валидни до 28 февруари 2023 година.

12. Краен рок на извршување
40 календарски дена по доставување на писмено барање за сукцесивна нарачка од страна на Фондацијата.

КРИТЕРИУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА И ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ

13. Бодување и критериуми

За Целина 1

 • 55% (од вкупните бодови) = Цена на побараните производи
 • 5 % (од вкупните бодови) = Цена за транспорт
 • 10 % (од вкупните бодови) = Референци на понудувачот во РСМ
 • 5 % (од вкупните бодови) = Начин на плаќање
 • 25 % (од вкупните бодови) = Квалитет, кој се докажува со потврда за земја на потекло / земја на производство односно потврда за ISO Стандард. Понудите за во кои се нудат повеќе од ДЕСЕТ позиции со производи кои не се со потекло од земјите наведени во точка 7, нема да бидат разгледани.

 

За Целина 2

 • 45% (од вкупните бодови) = Цена на побараните производи
 • 5 % (од вкупните бодови) = Цена за транспорт
 • 10 % (од вкупните бодови)= Гарантен рок
 • 10 % (од вкупните бодови) = Референци на понудувачот во РСМ
 • 5 % (од вкупните бодови) = Начин на плаќање
 • 25 % (од вкупните бодови) = Квалитет, кој се докажува со потврда за земја на потекло / земја на производство односно потврда за ISO Стандард.

 

За Целина 3

 • 55% (од вкупните бодови) = Цена на побараните производи
 • 5 % (од вкупните бодови) = Цена за транспорт
 • 10 % (од вкупните бодови) = Референци на понудувачот во РСМ
 • 5 % (од вкупните бодови) = Начин на плаќање
 • 25 % (од вкупните бодови) = Квалитет, кој се докажува со потврда за земја на потекло / земја на производство односно потврда за ISO Стандард.

 

КОНКУРИРАЊЕ

14. Како да ја набавите комплетната документација
Комплетната документација можете да ја добиете ТУКА.

Сите прашања во врска со тендерот треба да се испраќаат: по писмен пат на адреса на Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ (Бул. Партизански Одреди 72а, мезанин, 1000 Скопје) или по електронска пошта на адреса: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. (со наведување на бројот на објавата од Точка 1), не подоцна од 5 ден од последниот рок за примање на понудата даден во Точка 15. Фондацијата (ќе одговори на прашањата на ист начин во рок од 2 дена).

15. Краен рок за поднесување на понудите
Заинтересираните понудувачи своите понуди (ЕДЕН ОРИГИНАЛ НА ХАРТИЈА) треба да ги достават во затворен и запечатен коверт со напомена „Објава бр. БИДИ ИН - 2022/1“, со назнака на целината/целините за која/кои се конкурира, на рака или по курирска пошта на следнава адреса:

Фондација „Чекор по чекор“, бул. „Партизански одреди“ 72а (мезанин), 1000 Скопје, РСМ

За понудите испратени по пошта како време на поднесување ќе се смета времето на пристигнување на пратката на адреса на Фондацијата, а НЕ времето на предавање на пратката во пошта.

Краен датум за достава на понудите: најдоцна до вторник, 01.03.2022 год. до 16.00 часот.

16. Понудите добиени по назначениот рок нема да бидат земени предвид.

Јавно отворање на понудите нема да има!

Договорот ќе се потпише во рок од 10 дена од отворањето на понудите.

PARTNERËT

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Надеж EU DIC Биро за развој на образованието