СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2

Градење на свест и способности на граѓанското општество за неговата улога во подобрувањето на политики и практики и унапредување на вклученоста на засегнатите страни во мониторирање и осигурување на квалитет во ПОВЗ.

за повеќе информации ...

ПАРТНЕРИ на ECEC

       eu za tebe     eu flag      
  Надеж     mutant