ОПШТА ЦЕЛ

Целта на Проектот е да придонесе кон тековните програми и реформи за интеграција во Европската Унија, преку зајакнување на компетенциите и учеството на граѓанското општество во осигурување на рамноправност и квалитет во предучилишното образование, воспитание и згрижување (ПОВЗ), преку воведување на инструментот на ЕУ за осигурување на квалитет во предучилишното образование, воспитание и згрижување (Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care, 2014 - Предлог клучни начела за Рамка на квалитет за предучилишно образование, воспитание и згрижување) и воедно промовирање на демократското учество на граѓанското општество во мониторирањето на процесите на подобрување на пристапот до квалитетно ПОВЗ.

ПАРТНЕРИ на ECEC

       eu za tebe     eu flag      
  Надеж     mutant