Специфична цел 2

Засилување на образовната и работната инклузија на младите со попреченост преку ангажирање и зајакнување на капацитетите на младите за застапување и лобирање, и подигање на свеста за инклузија на млади кои се во и вон образовниот процес, во програми за образование и стекнување на вештини за вработување.

ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието